ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING
AAN NIET-CONSUMENTEN [ V01.2015 ]


Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen KIMLYN BOEDELS B.V. en een Wederpartij waarop KIMLYN BOEDELS B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van KIMLYN BOEDELS B.V. en zijn directie.

3. De toepasselijkheid van eventuele in koop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. KIMLYN BOEDELS B.V. en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien KIMLYN BOEDELS B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KIMLYN BOEDELS B.V.  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van KIMLYN BOEDELS B.V.  zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 KIMLYN BOEDELS B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is KIMLYN BOEDELS B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KIMLYN BOEDELS B.V. anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht KIMLYN BOEDELS B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen KIMLYN BOEDELS B.V. en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding

van een termijn dient de Wederpartij KIMLYN BOEDELS B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. KIMLYN BOEDELS B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien KIMLYN BOEDELS B.V. gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan KIMLYN BOEDELS B.V. ter beschikking heeft gesteld.

4. Levering geschiedt af bedrijf van KIMLYN BOEDELS B.V. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is KIMLYN BOEDELS B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

5. KIMLYN BOEDELS B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. KIMLYN BOEDELS B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan KIMLYN BOEDELS B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. KIMLYN BOEDELS B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is KIMLYN BOEDELS B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen KIMLYN BOEDELS B.V. bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van KIMLYN BOEDELS B.V. op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan KIMLYN BOEDELS B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens KIMLYN BOEDELS B.V. gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van KIMLYN BOEDELS B.V. daardoor direct of indirect ontstaan. In geval van een aanbetaling word deze aanbetaling niet retour gegeven. Mocht deze aanbetaling niet de volledige kosten dekken die KIMLYN BOEDELS B.V. gemaakt heeft, staat KIMLYN BOEDELS B.V. in zijn recht om nog een naheffing in rekening te brengen.

11. Indien KIMLYN BOEDELS B.V. met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is KIMLYN BOEDEL B.V.
niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. KIMLYN BOEDELS B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst KIMLYN BOEDELS B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van KIMLYN BOEDELS B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is KIMLYN BOEDELS B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorts is KIMLYN BOEDELS B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KIMLYN BOEDELS B.V. kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KIMLYN BOEDELS B.V. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien KIMLYN BOEDELS B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien KIMLYN BOEDELS B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is KIMLYN BOEDELS B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is KIMLYN BOEDELS B.V.  gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

In geval van een aanbetaling word deze aanbetaling niet retour gegeven. Mocht deze aanbetaling niet de volledige kosten dekken die KIMLYN BOEDELS B.V. gemaakt heeft, staat KIMLYN BOEDELS B.V. in zijn recht om nog een naheffing in rekening te brengen.

7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het KIMLYN BOEDELS B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van KIMLYN BOEDELS B.V. op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte

zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

artikel 5: Overmacht

1. KIMLYN BOEDELS B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop KIMLYN BOEDELS B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KIMLYN BOEDELS B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KIMLYN BOEDELS B.V. of van derden daaronder begrepen. KIMLYN BOEDELS B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat KIMLYN BOEDELS B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. KIMLYN BOEDELS B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door KIMLYN BOEDELS B.V. aangegeven. KIMLYN BOEDELS B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. KIMLYN BOEDELS B.V. heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. KIMLYN BOEDELS B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. KIMLYN BOEDELS B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan KIMLYN BOEDELS B.V. verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien KIMLYN BOEDELS B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

In geval van een aanbetaling word deze aanbetaling niet retour gegeven. Mocht deze aanbetaling niet de volledige kosten dekken die KIMLYN BOEDELS B.V. gemaakt heeft, staat KIMLYN BOEDELS B.V. in zijn recht om nog een naheffing in rekening te brengen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door KIMLYN BOEDELS B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van KIMLYN BOEDELS B.V. totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met KIMLYN BOEDELS B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door KIMLYN BOEDELS B.V. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van KIMLYN BOEDELS B.V. veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om KIMLYN BOEDELS B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan KIMLYN BOEDELS B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is KIMLYN BOEDELS B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens KIMLYN BOEDELS B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval KIMLYN BOEDELS B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan KIMLYN BOEDELS B.V. en door KIMLYN BOEDELS B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van KIMLYN BOEDELS B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. KIMLYN BOEDELS B.V. kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken

2. Indien de door KIMLYN BOEDELS B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van KIMLYN BOEDELS B.V., de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar KIMLYN BOEDELS B.V. geen invloed op kan uitoefenen,
kortom KIMLYN BOEDELS B.V. geeft geen enkele vorm van garantie. wederpartij is zelf veranwoordelijk om het na te kijken in staat zoals het verkeerd .

daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan KIMLYN BOEDELS B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat KIMLYN BOEDELS B.V. in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient KIMLYN BOEDELS B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal KIMLYN BOEDELS B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van KIMLYN BOEDELS B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan KIMLYN BOEDELS B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan KIMLYN BOEDELS B.V. te verschaffen, tenzij KIMLYN BOEDELS B.V. anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van KIMLYN BOEDELS B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens KIMLYN BOEDELS B.V. en de door KIMLYN BOEDELS B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Indien KIMLYN BOEDELS B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. KIMLYN BOEDELS B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KIMLYN BOEDELS B.V. is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie.

3. Indien KIMLYN BOEDELS B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van KIMLYN BOEDELS B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. KIMLYN BOEDELS B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

artikel 10: Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

artikel 11: Vrijwaring
 

1. De Wederpartij vrijwaart KIMLYN BOEDELS B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KIMLYN BOEDELS B.V. toerekenbaar is.

2. Indien KIMLYN BOEDELS B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden KIMLYN BOEDELS B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KIMLYN BOEDELS B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KIMLYN BOEDELS B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KIMLYN BOEDELS B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Een bevoegde rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KIMLYN BOEDELS B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 14: Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met KIMLYN BOEDELS B.V.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.