Algemene Voorwaarden voor particulieren


Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud en reparatie


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
1. ALH Discounter - Kimlyn Boedels B.V.
van Heemstraweg 32C
6658 EM Beneden-Leeuwen
Telefoon nummer: 06-38480127
E-mailadres: info@kimlynboedels.nlArtikel 3 - Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen ondernemer en consument.
2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De consument gaat akkoord met de algemene voorwaarden en garantie voorwaarden op het moment dat de consument een handtekening op de factuur van  ALH Discounter is onderdeel van Kimlyn Boedels BV zet. Op de factuur staat ook een verwijzing naar de algemene voorwaarden en de garantie voorwaarden. Op verzoek van de consument kunnen de algemene voorwaarden en garantie voorwaarden voor ondertekening getoond worden. Dit hoeft alleen als de consument er zelf naar vraagt. De algemene- en garantie voorwaarden zijn te zien op de site www.kimlynboedels.nl.
3 Indien de overeenkomst op afstand via telefoon of e-mail wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg zullen worden toegezonden.


Artikel 4 - Het aanbod
1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
h. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
i. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
j. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
k. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
l. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Artikel 5 - De overeenkomst
1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4 De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7  Elk product mag zowel door particulieren klanten als door zakelijke klanten, OP KOSTEN VAN U ALS KLANT, op locatie door specialisten worden geïnspecteerd.
8 Zodra u als klant de factuur ondertekend heeft voor ontvangst van het product is Kimlyn ALH Discounter is onderdeel van Kimlyn Boedels BV niet meer verantwoordelijk voor het product.

ALH Discounter is onderdeel van Kimlyn Boedels BV zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor welk product dan ook wat de klant gekocht heeft. Voor elke schade, die tijdens transport of met het naar binnen brengen van het product gebeurd, is Kimlyn Boedels B.V. niet verantwoordelijk. Het is op geen enkele mogelijkheid mogelijk om eventuele schade, die de klant zelf of derde veroorzaken, te verhalen op ALH Discounter is onderdeel van Kimlyn Boedels B.V.


Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij de bestelling van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van bestelling van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De aanbetaling van 25% over het totaalbedrag word dan door ALH Discounter onderdeel van Kimlyn Boedels B.V. gehouden als kosten dekkende vergoeding. Indien er geen aanbetaling is gedaan door de consument word er achteraf een rekening gestuurd met de 25% over het totaal bedrag. Deze dient te worden betaald. Incasso zal worden ingeschakeld indien de consument verzuimd te betalen.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, word de aanbetaling van 25% over het totaalbedrag door ALH Discounter onderdeel van Kimlyn Boedels B.V. gehouden om de gemaakte kosten door ALH Discounter is onderdeel van Kimlyn Boedels B.V. te dekken. Indien er geen aanbetaling is gedaan door de consument word er achteraf een rekening gestuurd met de 25% over het totaal bedrag. Deze dient te worden betaald. Incasso zal worden ingeschakeld indien de consument verzuimd te betalen.
2 Indien de consument het totaalbedrag of meer dan de aanbetaling van 25% over het totaal bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugstorten op de rekening van de consument, mits de consument zijn bankgegevens geeft.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1 Indien de consument een niet gangbare kleur stof of leder besteld heeft kan de consument zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Door ALH Discouter onderdeel van Kimlyn Boedels B.V. word bepaald of de kleur stof of leder een gangbare kleur is.
2 Indien de consument een meubel in andere maten dan de standaard maten besteld heeft kan de consument zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Door ALH Discounter onderdeel van Kimlyn Boedels B.V. word bepaald of de maten die besteld zijn, standaard maten zijn of niet.


Artikel 9 - De prijs
1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen waaronder btw-verhoging.
4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid in staat waar in het verkeerd en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. De consument gaat akkoord met de garantie voorwaarden als de factuur ondertekent word. Op de factuur staat ook tevens een vermelding naar de garantie voorwaarden en algemene voorwaarden.
2.ALH Discounter is onderdeel van Kimlyn boedels B.V. verkoopt alles zonder garantie mits anders staat aangegeven of anders word afgesproken.
3. ALH Discounter is onderdeel van Kimlyn Boedels B.V. kan geen garantie verlenen in welke vorm dan ook. Veel hoekbanken en bankstellen komen uit restanten, faillissementen en overschot .
4. Indien u met  ALH Discounter onderdeel van Kimlyn Boedels B.V. een garantie termijn afspreekt word dit DUIDELIJK op de factuur vermeld (In dit geval zal er op de factuur vermeld staan; Het garantie termijn bedraagt…..)
Indien u een garantietermijn afgesproken heeft met ALH Discounter onderdeel van Kimlyn Boedels B.V. gaat dit termijn in op de datum die op de factuur vermeld staat.
5. ALH Discounter is onder deel van Kimlyn Boedels B.V. en u als klant ondertekenen deze factuur voor akkoord, dit heet een overeenstemming.


Artikel 11 - Levering en uitvoering
1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 9 weken uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 9 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van aflevering aan de consument of vanaf het moment dat de klant het bij de winkel/showroom zelf af komt halen. Beschadigingen door toedracht van de consument zijn niet te verhalen op de ondernemer.
het hier onder genoemde is niet te verhalen op de ondernemer:
a. Indien de consument zelf helpt bij aflevering en het product beschadigd.
b. Indien de consument het product uitpakt en het product beschadigd.
5 Indien de consument het product zelf ophaalt bij het filiaal van ALH Discounter is onder deel van Kimlyn Boedels B.V. is de ondernemer niet verantwoordelijk voor de schade die na het afhalen van het product ontstaat. Ook is de ondernemer niet verantwoordelijk voor de schade die ontstaat door toedracht van de consument als de consument het product inlaad.
6. ALH Discounter is onder deel van Kimlyn Boedels B.V. kopen en verkopen de producten voetstoots, zonder enige vorm van garantie, in de staat waarin het product zich bevind in showroom.
7. ALH Discounter is onder deel van Kimlyn Boedels B.V. verkoopt hoekbanken af fabriek, uit restanten, faillissementen, overstock en magazijn overschot, alles is A-keuze.


Artikel 12 - Betaling
1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan op de dag van levering.
2 Bij de bestelling van de goederen dient de consument een aanbetaling van 25% over het totaal bedrag te betalen.
3 Bij een overeenkomst die via telefoon of online tot stand komt moet het volledige bedrag, voordat het product besteld of verzonden word, worden betaald. Als het volledige bedrag ontvangen is door de ondernemer word het product besteld.
3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 13 - Klachtenregeling
1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. ALH Discounter is onder deel van Kimlyn Boedels B.V. koopt en verkoopt de producten voetstoots, zonder enige vorm van garantie, in de staat waarin het product zich bevind in showroom.


Artikel 14 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 16 -  Eigendomsvoorbehoud en reparatie
1. Zolang de consument het totaal verschuldigde bedrag ter zake van de overeenkomst
niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de geleverde zaken eigendom van de ondernemer. Blijft volledige betaling uit, dan kan een ondernemer het geleverde artikel terugvorderen.
2. Indien de ondernemer kosten bij de consument in rekening mag brengen voor een reparatie, mag de ondernemer het artikel onder zich houden totdat de reparatiekosten door de consument zijn voldaan.